Foliage in Chris' courtyard

Foliage in Chris' courtyard